Innowacyjne Rolnictwo pomorza

Innowacyjne Rolnictwo pomorza

SIR - Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich

INNOWACYJNE ROLNICTWO POMORZA

Brak jest utartych dróg do nowych kierunków. Odkrywaj z nami nowe.
Zgłoszenie na spotkanie informacyjne konkurs nr 2/2018
Zgłoszenie na spotkanie informacyjne w dniu 18.01.2018r. godz. 10.00 w Lubaniu, dot. konkursu nr 2/2018  dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na...
Konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ubiegaj się o wsparcie na poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” oraz ułatwianie tej współpracy.

SIR – Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR, funkcjonuje  w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i...
Innowacyjne rolnictwo – przykłady, inspiracje, wizje.
Kierunki i przykłady innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ubiegaj się o wsparcie na poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” oraz ułatwianie tej współpracy.

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r.
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

 

Na podstawie:

 • 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)

oraz

 • 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

 

 1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

 

 • Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6  lutego 2018 r.

 • Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
 • 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
 • Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia;
 • 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych w województwie w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 • Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

 • Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

 

 1. Obszar i zakres objęty konkursem.

 

 • Obszar objęty konkursem.

 

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego województwa.

Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i do jego oddziału w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar co najmniej czterech województw.

 

 • Zakres objęty konkursem.

 

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

 1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 3. działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
 4. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 5. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 6. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 7. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 8. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 9. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

 

 1. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2018 r.

 1. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

 

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2018 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań, z tym że środki te nie mogą być przenoszone z ww. w pkt. 2.2 działań 3–9 do działań 10–13.

 

Załączniki do ogłoszenia o konkursie

 1. Załącznik nr 1 – nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, oraz numery telefonów do osób w tych jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu.
 2. Załącznik nr 2 – limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu, podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski.
 3. Załącznik nr 3 – regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW wraz z załącznikiem.
 4. Załącznik do Regulaminu konkursu nr 2/2018 – Przewodnik po ocenie wniosku.
 5. Załącznik nr 4 – formularz wniosku o wybór operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia.
 6. Załącznik nr 5 – formularz umowy na realizację operacji wraz z załącznikami.
 7. Załącznik nr 6 – formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizację operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia.
 8. Załącznik nr 7 – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.
 9. Załącznik nr 8 – Plan działania Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezentacje Pomorskich Innowacyjnych Gospodarstw

Rozsądny człowiek dostosowuje się do świata; nierozsądny ciągle próbuje dostosować świat do siebie.
Dlatego cały postęp zależy od nierozsądnego człowieka. [George Bernard Shaw]
Inteligentne Rolnictwo – Smart Farming
Inteligentne Rolnictwo – Smart Farming
Inteligentne ubranie, samochody, domy i …. rolnictwo. Sztuczna inteligencja dociera do wszystkich dziedzin życia, w tym do rolnictwa. Analiza i...
Czytaj dalej
Konopie włókniste – powrót do korzeni i technologiczny przełom w jednej roślinie! HEMPOLAND
Konopie włókniste – powrót do korzeni i technologiczny przełom w jednej roślinie! HEMPOLAND
Na Żuławach od kilku lat funkcjonuje prężnie działająca firma zajmująca się kontraktacją i przetwórstwem konopi włóknistych. Co ciekawe, w zlokalizowanym...
Czytaj dalej
Mobilne laboratorium i ścieżka edukacyjna – Włodzimierz Siemieniuk
Mobilne laboratorium i ścieżka edukacyjna – Włodzimierz Siemieniuk
          W Sierakowicach w powiecie Kartuskim znajduje się gospodarstwo rolno-rybackie, którego właścicielem jest ichtiolog Włodzimierz Siemieniuk....
Czytaj dalej
Biogazownie Rolnicze – POLDANOR S.A.
Biogazownie Rolnicze – POLDANOR S.A.
Firma Poldanor przy utylizacji odpadów produkcji rolnej produkuje duże ilości energii elektrycznej i cieplnej. Swoją działalność rolniczą rozpoczęła w 1994...
Czytaj dalej
Innowacyjne porodówki dla loch – Marcin Cysewski
Innowacyjne porodówki dla loch – Marcin Cysewski
   Przykładem innowacji wdrożonym w województwie pomorskim jest nowoczesny system porodowy dla 80 loch, który został zainstalowany w gospodarstwie Pana...
Czytaj dalej
Innowacje w produkcji ziemniaków – Farm Frites
Innowacje w produkcji ziemniaków – Farm Frites
Przykładem gospodarstwa produkującego żywność  najwyższej jakości może być Gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa Sp zo.o. z siedzibą w Bobrownikach (powiat...
Czytaj dalej
Biogazownia rolnicza – Państwo Śmiechowscy
Biogazownia rolnicza – Państwo Śmiechowscy
Biogazownia, którą  wybudowali, działa od sierpnia 2014 roku i pracuje  na produktach pochodzenia rolniczego z własnego gospodarstwa. Surowce dodatkowe pozyskiwane...
Czytaj dalej
Nowoczesny sad – PODR w Lubaniu
Nowoczesny sad – PODR w Lubaniu
W sadzie nowoczesnym drzewa nasadzone są gęściej niż w sadzie tradycyjnym. Jest to odległość co 1,30 m w rzędzie. Konstrukcja...
Czytaj dalej
Rolnictwo precyzyjne – gospodarstwo K.Ł. Dau
Rolnictwo precyzyjne – gospodarstwo K.Ł. Dau
Dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych istnieje możliwość dopasowania dawek nakładów (nawozów, środków ochrony, pasz) do potencjalnego zapotrzebowania uprawianej rośliny i hodowanych...
Czytaj dalej

Zostań partnerem i wdrażaj innowacje

Jesteś zainteresowany wdrażaniem innowacji. Zostań Partnerem Sieci SIR. Wystarczy tylko minuta, a uzyskasz dostęp do informacji jak wdrażać innowacje w swoim gospodarstwie.

 

 Zostań partnerem – kliknij. 

 

 

 

 

Relacje z Wydarzeń

Nie oczekuj nowych rezultatów, jeśli wciąż postępujesz tak samo. A. Einstein
Udział w szkoleniach podpowie jak zrobić to inaczej.
Sieć Na Rzecz Innowacji
Sieć Na Rzecz Innowacji
  Innowacje to ważny element rozwoju wszystkich gałęzi rolnictwa. Dlatego też specjaliści odpowiedzialni za funkcjonowanie Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie wspierając  potrzeby rolników wychodzą...
czytaj dalej
Relacja z warsztatów – konsultacji dla grup operacyjnych EPI
Relacja z warsztatów – konsultacji dla grup operacyjnych EPI
Odbyły się warsztaty w formie konsultacji indywidualnych dla przedstawicieli grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI z województwa pomorskiego. Głównym prowadzącym warsztaty był krajowy broker innowacji...
czytaj dalej
Relacja ze szkolenia pt.,, Tworzenie sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych działań w sektorze pszczelarstwa”.
Relacja ze szkolenia pt.,, Tworzenie sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych działań w sektorze pszczelarstwa”.
W dniu 20.07.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbyło się szkolenie  dotyczące tworzenia sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych...
czytaj dalej
Relacja z warsztatów dla przedstawicieli grup operacyjnych EPI.
Relacja z warsztatów dla przedstawicieli grup operacyjnych EPI.
W dniu 13.06.2017r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się warsztaty dla przedstawicieli grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI pt: „Innowacje w...
czytaj dalej

SIR – Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR, funkcjonuje  w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR. W województwie pomorskim zadania te realizuje Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Cel główny SIR:

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

 1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. 

Zadania Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach SIR:

 • wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w województwie;
 • identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR i jednostkom regionalnym;
 • ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie;
 • współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych, w zakresie dotyczącym województwa, zbieraniu propozycji działań i operacji oraz opracowaniu informacji i sprawozdań.
 • gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;
 • informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji w ramach SIR w województwie;
 • uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych,
 • przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR;
 • realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 • zapewnienie świadczenia usług przez brokerów w ramach WODR w województwie;
 • zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego oraz stała współpraca z tymi grupami.

 

Kontakt SIR w POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO

Marta Rolbiecka / email: m.rolbiecka@podr.pl / tel.797010641

Alicja Łepek / email: a.lepek@podr.pl / tel. 797010617

Przemysław Górski / email: p.gorski@podr.pl / tel. 501836855

Relacja ze szkolenia pt.,, Tworzenie sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych działań w sektorze pszczelarstwa”.

W dniu 20.07.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbyło się szkolenie  dotyczące tworzenia sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych działań w sektorze pszczelarstwa.  Na wstępie sektor nauki omówił  problemy jakie obserwuje się w pszczelarstwie, następnie wykłady na temat dofinansowań do Planu operacyjnego KSOW w …

Relacja z warsztatów dla przedstawicieli grup operacyjnych EPI.

W dniu 13.06.2017r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się warsztaty dla przedstawicieli grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI pt: „Innowacje w rolnictwie – działanie M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-20202”. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 5 grup operacyjnych z województwa pomorskiego. Warsztaty otworzył dyrektor PODR Andrzej Dolny. …

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne i do pobrania.

 

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)

 

Redukcja emisji pochodzących z hodowli zwierząt